TTHC

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

Tìm kiếm
Tìm trong
thêm các điều kiện

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm. Sử dụng chức năng Tìm kiếm nâng cao để tùy biến cách thức tìm kiếm.

STT Tên Cấp Cơ quan Lĩnh vực
1 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp
2 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh Tỉnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lâm nghiệp
3 Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Trường hợp thu hồi rừng để thực hiện dự án đầu tư) Huyện Ủy ban nhân dân huyện Lâm nghiệp
4 Thu hồi rừng đối với các trường hợp: Rừng được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn (quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn) Huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện Lâm nghiệp
5 Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư thôn) Huyện UBND cấp huyện Lâm nghiệp
6 Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống lâm nghiệp Huyện UBND cấp huyện Lâm nghiệp
7 Hỗ trợ trồng cây phân tán Huyện UBND cấp huyện Lâm nghiệp
8 Thủ tục hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước ) Huyện Lâm nghiệp
9 Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình Huyện Ban Quản lý Dự án cấp huyện Lâm nghiệp
10 Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho hộ gia đình do tổ chức quốc doanh lập Huyện UBND cấp huyện Lâm nghiệp
11 Đầu tư, nghiệm thu thanh quyết toán rừng giống, vườn giống Tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp
12 Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với Tổ chức ngoài quốc doanh Bộ UBND cấp tỉnh Lâm nghiệp
13 Hỗ trợ trước đầu tư trồng rừng đối với tổ chức ngoài quốc doanh Tỉnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lâm nghiệp
14 Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của tổ chức ngoài quốc doanh Tỉnh UBND cấp tỉnh Lâm nghiệp
15 Hỗ trợ đầu tư trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao Tỉnh UBND cấp tỉnh Lâm nghiệp
16 Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của tổ chức ngoài quốc doanh Tỉnh UBND cấp tỉnh Lâm nghiệp
17 Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng (đối với các Chi cục không có Hạt Kiểm lâm) Tỉnh Chi cục Kiểm lâm Lâm nghiệp
18 Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài). Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp
19 Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (Trường hợp thu hồi rừng chưa có dự án đầu tư) Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp
20 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác Tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp
1 2 3 4 5 6 7 8 >