Tài liệu gửi kèm (1)

Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

Cơ quan thống kê:

Cơ quan quản lý CITES Việt Nam

Tên thủ tục hành chính:

Cấp Chứng chỉ, Giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại

Cấp Chứng chỉ, Giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại

Lĩnh vực thống kê:
Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Tổng cục Lâm nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan quản lý CITES Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc (không kể thời gian xác minh giấy phép của nước xuất khẩu)
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy phép
Tình trạng hiệu lực :
Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực :
Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực :
Không có thông tin
  Tên bước Mô tả bước
1. 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tại Tổng cục lâm nghiệp hoặc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh;
2. 2. Thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép: - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định trong hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ. - Chậm nhất là mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy phép, chứng chỉ CITES. - Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES và Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên có liên quan thì trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó.
3. 3. Nhận giấy phép: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận một (01) giấy phép gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ). Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.
  Thành phần hồ sơ
1. - 01 bản chính: Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ, Giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011.
2. - 01 bộ hồ sơ chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành. (Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, hồ sơ là bản sao có mang bản chính để đối chiếu, trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì hồ sơ là bản sao có chứng thực).
3.
Số bộ hồ sơ:
1
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - 01 bản chính: Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ, Giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định ...
2. 01 bộ hồ sơ chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành. (Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, hồ sơ là bản sao có mang bản chính để đối chiếu, trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì hồ sơ là bản sao có chứng thực).
3. - 01 bản sao có chứng thực hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan
  Nội dung Văn bản qui định