Tài liệu gửi kèm (1)

Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

Cơ quan thống kê:

Cơ quan quản lý CITES Việt Nam

Tên thủ tục hành chính:

Cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật không vì mục đích thương mại (triển lãm, biểu diễn xiếc)

Cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật không vì mục đích thương mại (triển lãm, biểu diễn xiếc)

Lĩnh vực thống kê:
Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Tổng cục Lâm nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan quản lý CITES Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc (không kể thời gian xác minh giấy phép của nước xuất khẩu)
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Tình trạng hiệu lực :
Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực :
Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực :
Không có thông tin
  Tên bước Mô tả bước
1. 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tại Tổng cục Lâm nghiệp, hoặc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh;
2. 2. Thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định trong hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ. - Chậm nhất là mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy phép, chứng chỉ CITES. - Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES và Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên có liên quan thì trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó
3. 3. Nhận giấy phép Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận một (01) giấy phép gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ). Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.
  Thành phần hồ sơ
1. - 01 bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật triển lãm, biểu diễn xiếc không vì mục đích thương mại theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011
2. - 01 bản sao chứng thực: Quyết định gửi mẫu vật đi tham dự triển lãm hoặc biểu diễn xiếc của cơ quan có thẩm quyền
3. - 01 bản sao chứng thực: Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật theo quy định của pháp luật
4. - 01 bản sao chứng thực: Giấy phép nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES nước nhập khẩu cấp đối với mẫu vật quy định tại Phụ lục I của CITES.
5.
Số bộ hồ sơ:
1
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. 01 bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật triển lãm, biểu diễn xiếc không vì mục đích thương mại Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định ...
2. 01 bản sao chứng thực: Quyết định gửi mẫu vật đi tham dự triển lãm hoặc biểu diễn xiếc của cơ quan có thẩm quyền
3. 01 bản sao chứng thực: Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật theo quy định của pháp luật
4. 01 bản sao chứng thực: Giấy phép nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES nước nhập khẩu cấp đối với mẫu vật quy định tại Phụ lục I của CITES
  Nội dung Văn bản qui định