TTHC

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

Tìm kiếm
Tìm trong
thêm các điều kiện

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm. Sử dụng chức năng Tìm kiếm nâng cao để tùy biến cách thức tìm kiếm.

STT Tên Cấp Cơ quan Lĩnh vực
1 Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
2 Cấp phép vận chuyển quá cảnh mẫu vật là động vật sống Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
3 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng, gỗ vườn, cây trồng phân tán, tự đầu tư gây trồng hoặc vay ưu đãi của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
4 Cấp Giấy phép (áp dụng cho mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm không thuộc CITES nhưng thuộc Danh mục động thực vật rừng hoang dã quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam) Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
5 Cấp phép khai thác và sử dụng nguồn gen cây rừng quý hiếm, ở Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
6 Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gen sinh vật rừng thuộc nhóm thực vật rừng, đồng vật rừng quý hiếm trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
7 Hỗ trợ đầu tư trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
8 Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (Trường hợp thu hồi rừng chưa có dự án đầu tư) Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
9 Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
10 Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài) Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
11 Hỗ trợ trước đầu tư trồng rừng đối với tổ chức ngoài quốc doanh Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
12 Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài) Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
13 Đầu tư, nghiệm thu thanh quyết toán rừng giống, vườn giống Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
14 Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống lâm nghiệp Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
15 Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư thôn) Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
16 Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho hộ gia đình do tổ chức quốc doanh lập Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
17 Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Trường hợp thu hồi rừng để thực hiện dự án đầu tư) Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
18 Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với Tổ chức ngoài quốc doanh Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
19 Thủ tục hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước) Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
20 Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của tổ chức ngoài quốc doanh Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >